Điều lệ Hội doanh nghiệp huyện Thường Tín

0
132

Ngày 27/6/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3239/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội tự nguyện của công dân và tổ chức Việt Nam đang sinh sống và hoạt động hợp pháp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết; giúp đỡ nhau tạo sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp huyện; là cầu nối cho sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm mục đích nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập và phát triển, trong đó hội viên vừa là chủ nhân, vừa là khách hàng của Hội và mỗi hội viên đều là khách hàng, là đối tác và chính là các nhà đầu tư chiến lược của nhau.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt và ngoại tệ) tại ngân hàng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội tại: Huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Hội hoạt động trong phạm vi huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện Thường Tín và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội có nhiệm vụ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Thực hiện hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here