Thường Tín đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

0
170

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. UBND huyện đã cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của Huyện ủy, HĐND huyện, tập trung huy động các nguồn lực, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ phát triển chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019.

UBND huyện tiếp tục đổi mới trong chỉ đạo, điều hành

Ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện đã tập trung xây dựng chương trình công tác, đề ra mục tiêu phấn đấu và các giải pháp, biện pháp cụ thể, trên cơ sở bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Lựa chọn trọng tâm, trọng điểm trong công tác chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền theo chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Năm 2019, huyện Thường Tín đã đạt được kết quả trọng tâm trong nỗ lực siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc…

Trên cơ sở Chương trình công tác hàng tháng, quý năm và chức năng nhiệm vụ của từng thành viên UBND huyện theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách, chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo ngành, các cấp tập trung tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Chương trình công tác năm 2019 đã được tập thể UBND huyện chủ động xây dựng sát thực tiễn, trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế xã hội được UBND Thành phố, HĐND huyện giao, UBND huyện đã cụ thể hóa thành văn bản để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an inh trong từng quý, tháng; Chỉ đạo các cơ quan, đươn vị, các xã, thị trấn chủ động xây dựng Chương trình công tác của đơn vị, tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch đã đề ra.

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; đã tập trung giải quyết, xử lý, những vấn đề lớn, vấn đề khó; Trong chỉ đạo điều hành, UBND huyện luôn bảo đảm sự tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả. Đồng thời, các quyết định, chính sách của lãnh đạo UBND huyện luôn được công khai, minh bạch, dân chủ trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND huyện đã thể hiện được vai trò của người đứng đầu UBND huyện trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ theo Luật và sự phân công của UBND huyện. Các phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới phương thức chỉ đạo và giải quyết công việc theo các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Hàng tháng duy trì chế độ họp thành viên UBND huyện và thành viên UBND huyện mở rộng để giải quyết, xử lý, tháo gỡ tồn tại, vướng mắc, kiểm điểm đánh giá tình hình, tiếp tục đề ra những chủ trương, giải pháp sát, hợp với thực tế để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong năm đạt hiệu quả cao nhất. Đến nay các Chương trình của Thành phố về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, các chương trình giảm nghèo, y tế, giáo dục, dân số, đảm bảo an sinh xã hội, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới… Được triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn huyện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân huyện Thường Tín

Các chỉ tiêu Kinh tế – xã hội đều đạt và vượt mức đề ra.

Từ những đổi mới trong chỉ đạo, điều hành công tác đã có tác động hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện. Năm 2019, huyện Thường Tín có 16/16 chỉ tiêu Thành phố giao đều đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng năm 2019 đạt 16.124 tỷ đồng, tăng 14,3%, giá trị thương mại dịch vụ đạt 10.409 tỷ đồng tăng 15,6%, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 1.521 tỷ đồng, tăng 3%, Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 802 tỷ đồng, tăng 40,6%, tổng chi ngân sách địa phương thực hiện trên 1.870 tỷ đồng tăng 23,5% so với năm 2018.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Huyện đã thực hiện 37 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 và 61 dự án đầu tư xây dựng năm 2019, với tỷ lệ giải ngân đạt 90,8% kế hoạch vốn giao trong năm. Thẩm định cấp phép xây dựng 46 hồ sơ, thẩm định 400 công trình xây dựng, kiểm tra 134 công trình xây dựng trong đó 40 công trình vi phạm trong xây dựng. Hoàn thành công tác điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Hoàn thành cơ bản công tác xấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, trong đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đạt 99,6%, đất ở đạt 99,4%.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường theo Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 8/3/2019 của Huyện ủy; UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện kịp thời công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng ngày, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tại các làng nghề. Đẩy mạnh giải quyết khó khăn, vướng mắc, tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện 45 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.

Kiểm tra tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Thành phố công nhận 4 xã còn lại (Hòa Bình, Lê Lợi, Tiền Phong, Thư Phú) đạt chuẩn nông thôn mới và xã Hồng Vân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện, UBND huyện đã hỗ trợ các hộ gia đình chăn nuôi lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi, với kinh phí trên 86,5 tỷ đồng.

Lĩnh vực giao thông, quy hoạch, quản lý đô thị được tập trung đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công bố công khai quy hoạch chi tiết trung tâm Trung tâm thị trấn Thường Tín và quy hoạch chi tiết các khu K1, K3, K4 thị trấn. Thực hiện dự án cải tạo Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện…

Cùng với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo luôn được huyện quan tâm, các chế độ chính sách ưu đãi người công với nước, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Năm 2019, huyện Thường Tín đã hỗ trợ 72 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, toàn huyện giảm được 726 hộ nghèo vượt 265% kế hoạch Thành phố giao, tổng số hộ nghèo còn 825 hộ chiếm tỷ lệ 1,15%. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước nâng lên. Năm 2019, chỉ tiêu Thành phố giao 7 trường đạt chuẩn Quốc gia, huyện đã phấn đấu xây dựng 10 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Hoạt động văn hoá thông tin, du lịch và thể thao được quan tâm, trong năm  có thêm 2 di tích được xếp hạng cấp Thành phố, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích Chùa Đậu là di tích Quốc gia đặc biệt, triển khai dự án tu bổ Đền Ngũ Xã xã Quất Động kinh phí 12 tỷ đồng; Triển khai các bước để triển khai Dự án xây dựng khu lưu niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi. Công tác y tế, dân số Kế hoạch hóa gia đình được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục duy trì chuẩn Quốc gia về y tế tại 29/29 xã, thị trấn, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,2%.

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền được triển khai thực hiện có hiệu quả, theo đúng nội dung “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”. Huyện tập trung đầu tư trang thiết bị bộ phận một cửa để phục vụ triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Hoạt động Cổng thông tin điện tử huyện hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp huyện và cấp xã năm 2019. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2019, huyện Thường Tín vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng nhất, UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc Thành phố. Đây là phần thưởng đáng tự hào, là niềm động viên khích lệ, tạo đà vững chắc để huyện Thường Tín thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm mới 2020 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

                        Tô Quý

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here